Állami kitüntetések reformátusoknak

Nemzeti ünnepünkön számos református kitüntetett és díjazott kapott állami elismeréseket, köztük Bogárdi Szabó István korábbi dunamelléki püspök is. 

2021. március 15-én Kossuth-díjat kapott Lovász Irén népdalénekes, néprajzkutató, érdemes művész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének egyetemi docense Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, a népművészet identitásmegőrző szerepe mellett a népdaléneklés lélekgyógyító és közösségformáló erejét is elhivatottan hirdető, kiemelkedő előadóművészi, kutatói és pedagógiai életműve elismeréseként.

Szakály Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Történeti Tanszékének egyetemi tanára Széchenyi-díjat kapott Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a történettudomány területén végzett több évtizedes, kiemelkedő jelentőségű kutatói munkája, különösen hazánk 1919 és 1945 közötti történelmi eseményeinek, illetve a korszak politika- és sporttörténetének kutatásában elért eredményei elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapott a magyar állam és az egyház közötti párbeszéd elmélyítésében, illetve a református egyház elesettekhez és kiszolgáltatottakhoz forduló, a közjó érdekében végzett szolgálatainak kiszélesítésében vállalt szerepe, valamint teológiatörténeti jelentőségű tudományos és szaklektori munkája, továbbá a jövő lelkészeinek felkészítését segítő oktatói tevékenysége elismeréseként Bogárdi Szabó István Széchenyi-díjas teológus, a Dunamelléki Református Egyházkerület volt püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt lelkészi elnöke,

valamint a több évtizede odaadóan végzett lelkipásztori szolgálata, a kisebbségi létbe kényszerült erdélyi magyar honfitársaink sorsának jobbra fordításában és közösségi életének megszervezésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, a Sapientia Alapítvány elnöke.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott a felvidéki magyar közösségek megmaradását segítő, valamint a keresztyén értékeket nemzetközi szinten is képviselő, kiemelkedő lelkipásztori és egyházvezetői szolgálata elismeréseként Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház emeritus püspöke,

a magyar református közösségeket sokoldalúan szolgáló egyházi közéleti, oktatói és publikációs tevékenysége, valamint a Kárpát-medencei magyarság hitének és identitásának megerősítésében vállalt szerepe elismeréseként dr. Huszár Pál, a  Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt világi elnöke, a  Dunántúli Református Egyházkerület volt főgondnoka,

valamint a kárpátaljai magyar közösségek megmaradása és gyarapodása érdekében elhivatottan végzett munkája, valamint református diakóniai, egyházszervezői és lelkigondozói szolgálata elismeréseként Nagy Béla, a  Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztályának igazgatója, a  Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka,

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott a magyar református közösségek szolgálatában folytatott sokoldalú tevékenysége, valamint a  miskolci egyházi oktatás területén végzett oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként dr. Ábrám Tibor, a  Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka, a  miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon intézményvezetője,

több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a jövő lelkészeinek felkészülését segítő oktatói és kiemelkedő tudományos munkája, valamint a  Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézet létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként dr. Németh Dávid, a  Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

a magyar, valamint az egyetemes állam- és jogtörténet kutatása területén folytatott több évtizedes, kiemelkedő tudományos, illetve oktatói munkája elismeréseként Stipta István Mihály jogász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének egyetemi tanára,

a diaszpórában élő magyar nemzeti közösségek megtartása és erősítése, valamint református hitéletének biztosítása érdekében több évtizede odaadóan végzett szolgálata elismeréseként Vass Zoltán, a Torontói Első Magyar Református Egyház lelkipásztora, a Magyar Diaszpóra Tanács Egyházi és Cserkész Szervezetek Regionális Ülésének társelnöke,

elhivatott gyógyító-, illetve kórházvezetői munkája, valamint a  Kárpát-medencében élő magyar gyermekgyógyászok közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként dr. Velkey György János, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója,

valamint a Kodály Zoltán zenei örökségének továbbadását elhivatottan szolgáló, kimagasló egyházzenei pályafutása, valamint több évtizedes oktató-nevelő munkája, illetve sikeres intézményvezetői tevékenysége elismeréseként Arany János karnagy, zenetanár, a  Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, a  Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense, a Psalterium Hungaricum Kórus alapítója és vezetője, a Kollégiumi Kórus karnagya.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott a XX. századi politika-, had- és társadalomtörténet területén folytatott tudományos tevékenysége, különösen a  II.  világháborús magyar hadifoglyok, valamint a  málenkij robotra, illetve a  Gulagra hurcoltak történetének kutatásában elért eredményei elismeréseként dr. Bognár Zalán történész, a  Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,

a Kárpát-medencei magyar közösségek hitéletének megújítása érdekében elkötelezetten végzett munkája elismeréseként Kelemen János vállalkozásfejlesztő közgazdász, a Magyar Református Cursillo Titkárságának elnöke, az SDG Konferenciaközpont műszaki igazgatója,

a jogtudomány területén folytatott kutatói és oktatói munkája, valamint magas színvonalú ügyvédi tevékenysége elismeréseként dr. Szuchy Róbert jogász, a  Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese, a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető-helyettese, habilitált egyetemi docens,

valamint több évtizedes lelkészi, áldozatos közösség- és gyülekezetépítő munkája során az  elesettek, a  betegek és a  hajléktalanok érdekében végzett önzetlen szolgálata, valamint a  fogyatékkal élő gyermekek nappali ellátását segítő intézmény létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként Vad Zsigmond György esperes, a  Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott a hátrányos helyzetben élők, különösen a  romák érdekében végzett több évtizedes szolgálata, valamint a cigánymissziós lelkésztovábbképzésben vállalt jelentős szerepe elismeréseként Dani Eszter, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának missziói irodavezetője, az Országos Református Cigánymisszió vezetője, a Solymári Református Egyházközség lelkésze,

a Magyar Cserkészszövetség rendszerváltoztatást követő újjáalakulásában, illetve a cserkészvezető-képzés kialakításában vállalt szerepe, valamint a cserkészet múltjának feltárása és bemutatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Grynaeus András, a Baár–Madas Református Gimnázium tanára, cserkésztiszt,

a Budapesti Református Cigány Szakkollégium megalapítása, valamint működési koncepciójának kialakítása érdekében végzett munkája elismeréseként Káli-Horváth Kálmán, a  Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Budapesti Református Cigány Szakkollégiumának igazgatója, szakmai vezetője,

a Délpesti Református Egyházmegyében végzett több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a  helyi közösségek és templomok építésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként Mező István, a Jászberényi Református Egyházközség lelkipásztora,

a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében a felvidéki református magyar óvoda- és bölcsőderendszer megújítása érdekében végzett munkája elismeréseként Molnár Sándor, a  Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati főtanácsosa, a  Rimaszombati Református Egyházközség lelkésze,

a nyelvészet, a helytörténet és a néprajz területén folytatott több évtizedes, szerteágazó kutatói-oktatói munkája, valamint ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként dr. Szabó Attiláné dr. Erdélyi Erzsébet, a  Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karának óraadó tanára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének nyugalmazott főiskolai docense,

a Magyarországi Református Egyház vezetőinek munkáját segítő szolgálata, valamint közösségépítő és diakóniai tevékenysége elismeréseként Tóth Gáborné Kathona Zsuzsanna nyugalmazott lelkész, a  Dunamelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának titkárságvezetője,

valamint kiemelkedő ismeretterjesztő- és dokumentumfilm-rendezői, illetve szerkesztő-műsorvezetői pályafutása, valamint önzetlen karitatív tevékenysége elismeréseként Vojtkó Ferenc, a Médiacentrum Debrecen Kft. rendezője, szerkesztője.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott a művészet szeretetére és az alkotótevékenység örömére nevelő, példamutató pedagógusi pályája elismeréseként Sándorné Rácz-Fodor Ibolya, a Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola tanára.

Kép: MTI/ Mohai Balázs

Cikkünk folyamatosan frissül.