Beiktatták a baranyai esperest

Beiktatták tisztségébe a Baranyai Református Egyházmegye új esperesét január 13-án Mohácson. Wébel Zsoltot, a Mohács–Kölkedi Református Társegyházközség lelkipásztorát választották az egyházmegye élére. Az ünnepi istentiszteletet követő közgyűlésen az új tisztségviselőkről is döntöttek.

Megtelt a mohácsi templom az esperesbeiktatás alkalmából: Erdélytől egészen Horvátországig képviselték a református egyházat az ünnepi istentiszteleten. A Baranyai Református Egyházmegye közgyűlése a három évvel ezelőtti sikertelen szavazást követően tavaly decemberben választotta meg Wébel Zsoltot az esperesi tisztségre.

Krisztusi látás
Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke igehirdetésében úgy fogalmazott: Krisztus válaszai az emberi kérdésekre mindig túlmutatnak az adott közösségen, időn és helyen. Az Ő megoldásai a misszióra koncentrálnak, az egyház gyarapodását helyezik a középpontba.

„Amit Krisztus mond, abban olyan erő van, amely átalakítja nemcsak a gondolatainkat, a látásmódunkat, hanem az életünket is. Ez azt jelenti, hogy Őt látjuk mindabban, amiért hálásak vagyunk, ami megrendíti a szívünket. A mi felekezetünk a ’fül vallása, a fül hite’. Mert a hit hallásból van. A látvány lenyűgözhet, elbűvölhet, de a halláshoz belső csendre van szükségünk, amelyből kialakulhat ez az új látás.”

Az ünnepi alkalmon az esperesi eskü kikérését Unger Károly drávafoki lelkipásztor végezte, mint aki legrégebben szolgál az egyházmegyében.

Az esküt követően egy-egy bibliai Igével áldották meg a beiktatott esperest a lelkipásztorok.

A Baranyai Református Egyházmegye több mint húsz éve áll testvérmegyei kapcsolatban a Nagyenyedi Református Egyházmegyével, melynek képviseletében Gudor Kund Botond esperes köszöntötte Wébel Zsoltot.

„Szolgálatom során sokszor megtapasztaltam azt a reménységet, amellyel újból és újból elölről lehet kezdeni. Azzal a reménységgel, amelyet a Teremtő Urunktól kapunk. Ezt a békét teremtő, szeretetet hirdető reménységet kívánom számodra, amely lelki és testi eledelt jelent.” Gudor Kund Botond egy torockói mintával díszített táblát adott ajándékba a beiktatott esperesnek, amelyen a baranyai egyházmegye neve szerepel.

„A ma emberének nem tanítókra, hanem tanúságtevőkre van szükségük. Azt kérem a Jóistentől, hogy légy tanúságtevő az Ő szeretetéről, a rád bízott lelkészek és hívek felé. Vedd észre bennük a jót” – fordult az újonnan beiktatott espereshez Bacsmai László, mohácsi római katolikus plébános.

„A beiktatás alkalmával olyan örökségbe lép az esperes, amely nagy felelősséggel is jár. Közösségeink érdeke, hogy az egység és az együttműködés esperese legyél. Erre van a legnagyobb szükségünk” – fogalmazott Hoppál Péter országgyűlési képviselő az ünnepi alkalmon.

Tiszta evangéliummal
Wébel Zsoltot nyolcvan százalékos többséggel választotta meg esperesének a Baranyai Református Egyházmegye. Székfoglalójában először erre utalt: „Ez a nyolcvan százalékos arány nem az én személyemnek szól, hanem sokkal inkább annak a felelősségérzetnek és hűségnek, amely kötelez bennünket. Kötelez az elmúlt négyszázötven évre tekintve az elődeink hűsége, akik ennél sokkal nehezebb időkben is kitartottak a gyülekezetek és az egyházmegye mellett.”

Wébel Zsolt megköszönte a lelkipásztoroknak az áldó Igéket, amelyek közül sok mögött érezte az imádságot, amelyben elkérték ezeket. „Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! – azt mondja a Seregeknek Ura” (Zakariás próféta könyve 4. fejezetének 6. verse) – hivatkozott az ünnepi alkalom meghívóján szereplő Igére. Az újonnan beiktatott esperes életének két meghatározó pontján kapta ezt: a keresztelőjekor és a lelkészszentelése alkalmával – osztotta meg. Ezzel a lelkiséggel kezd neki az előtte álló szolgálatnak is. Beszédében elmondta: esperesként a tiszta krisztusi evangélium hirdetését tartja szem előtt, a lelkésztársakkal való kapcsolattartás közvetlenségét, a segítőkész hozzáállást, valamint a közös igeolvasást és imádságot.         

Az ünnepi istentisztelet utáni közgyűlésen döntöttek az egyházmegye új tisztségviselőiről. A lelkészi főjegyzői tisztséget Rácz-Vekerdi János, a presbiteri főjegyzői tisztséget Gergely György tölti be. A közgyűlés végén esküt tett dr. Nagy Anna – már előzetesen megválasztott – egyházmegyei főgondnok, és az újonnan megválasztott tisztségviselők is elmondták fogadalmukat. Végül köszönetet mondtak Szloboda József budapest-északi esperesnek, aki az elmúlt három évben ügyvivő esperesként ellátta a baranyai egyházmegyével kapcsolatos feladatokat az új esperes megválasztásáig.

Képek: Kiss László/ reformatus.hu

 

 

 

Wébel Zsolt baranyai esperes beiktatása