Főjegyzőt és esperest választanak

Szabó Ferenc, Somogyi Péter és Illés Dávid lelkipásztorokra szavazhatnak a presbitériumok a Dunamelléki Református Egyházkerület időközi lelkészi főjegyzőválasztásán. A szavazatok beérkezési határideje április 27-e.

Főjegyzőt választanak a Dunamelléki Református Egyházkerületben. Az időközi választást azért kellett kiírni, mert a korábbi lelkészi főjegyző, Hegedűs Béla tavaly novemberben váratlanul elhunyt. Halála miatt nemcsak az egyházkerület főjegyzői tiszte, hanem a Bács-Kiskun megyei esperesi tiszt is megüresedett. Bogárdi Szabó István püspök korábban úgy fogalmazott a főjegyzői szolgálatról, hogy az „olyan munka, aminek a szépsége és dicsősége nem látszik, inkább csak a terhe.”

A főjegyzőjelöltek
A dunamelléki egyházkerület választási bizottsága március 22-én, szerdán ülésezett az egyházkerület budapesti, Ráday utcai székházában. A grémium megállapította, hogy a főjegyző-jelöltekre érkező szavazatok 55%-át Szabó Ferenc mányi lelkipásztor, vértesaljai esperes kapta. Somogyi Péter, a fasori gyülekezet elnök-lelkipásztora 19, Illés Dávid, a budai gyülekezet lelkipásztora, a Budapest-Déli Református Egyházmegye esperese a szavazatok 17 % -át kapta meg a presbitériumoktól. Egy jelölt visszalépett a jelöléstől, míg a baranyai egyházmegye nem küldött jelölést a megadott határidőig.

A választási bizottság ezen a héten (12. hét) elpostázza a választáshoz szükséges íveket, és a jelöltek bemutatkozását a gyülekezeteknek.  A presbitériumoknak április 27-én, csütörtökön déli 12 óráig kell eljuttatniuk a szavazataikat a választási bizottsághoz. Az április 27-i dátum a beérkezés határideje, és nem a feladásé. A szavazatok beérkezésekor a bizottság összeszámolja a voksokat és eredményt hirdet.

Az esperesjelöltek
A Bács-Kiskun megyei esperesi tisztre Bán Béla bajai, és Pintér Gyula kunszentmiklósi lelkipásztor vállalta a jelölést. Bán Béla 53, míg Pintér Gyula 25 szavazatot kapott.

A jelöltek rövid, szerkesztett bemutatkozását az alábbiakban olvashatja. A részletes bemutatkozást a választási bizottság küldi meg a presbitériumoknak.

Szabó Ferenc főjegyzőjelölt, mányi lelkipásztor, a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese
Reális helyzetértékelésre van szükség ahhoz, hogy lássuk, hol tartunk, és hová szeretnénk eljutni. Több mint 2 éve választottak meg a Vértesaljai Református Egyházmegye esperesévé, és 13 éve szolgálok Mányon. Fontosnak tartom a valódi közös szolgálatot, a testvéri és partneri viszonyt a lelkész és a presbiter között. Az egyházkerületi szolgálatban fontosnak tartom a csapatmunkát, az együttműködést, és a konszenzus kialakítását. Szeretnénk egyházi közbeszédet kezdeményezni az gyülekezeti és missziói formákról és lehetőségekről, a presbiteri és munkatársi feladatokról, a lelkészi egzisztenciáról, az életpályamodell kialakításáról, a szórványkérdésről és a támogatásra szoruló gyülekezetekről. Kitartóan keresem a módját, hogyan tudom ösztönözni, segíteni és védeni a lelkészeket a megfáradástól, kiégéstől. Fontosnak tartom, hogy a főjegyző támogassa, egyes esetekben pedig tehermentesítse a püspököt. Ez év elejétő, mint az egyházkerületi gazdasági bizottság elnöke veszek részt a gazdálkodás tervezésében és végrehajtásában. Bicskén nőttem fel, innen indultam a Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnáziumba és a budapesti teológiára. Feleségem, Adrienn magyar- és vallástanár végzettséggel a gyermeknevelés mellett aktívan részt vesz a gyülekezeti hitoktatásban és együtt dolgozunk az esperesi hivatalban is. Három gyermekünkkel boldog családi életet élünk.

Somogyi Péter főjegyzőjelölt, a Budapest-Fasori Református Egyházközség elnök-lelkipásztora
50 éves múltam, 1966. május 4-én születtem Nagykátán, ahol akkor édesapám a Nagykáta-Tápióvidéki Missziói Református Egyházközség lelkipásztoraként szolgált. Feleségem is lelkipásztor, öt gyermekünk született, a legidősebb már diplomás, férje ugyancsak lelkipásztor. Két egyetemista korú, egy gimnazista és egy általános iskolás gyermekünk van. 1991-ben végeztünk a Budapesti Teológián. Kecskeméten összesen 10 évet szolgáltam két ízben, ifjúsági lelkészként, majd gyülekezeti lelkészként. A Budapest-Fasori Református Egyházközségben eddig 15 évet szolgáltam, jelenleg az elnök-lelkészi feladatot látom el.  Több faluban éltem gyermekkoromban, majd több várostípusban szolgálhattam. Hálás a szívem, hogy mindvégig szolgáló közösségben végezhettem küldetésemet, több lelkipásztor együttes szolgálata, egyetértése mellett tapasztalhattam meg Isten életet adó áldását. Tanúja és részese lehettem egyházi oktatási intézményeink újraindulásának, lehetőségeinek és szükségeinek, sok áldott és hasznos tapasztalatot szereztem és szerzek ma is ezen a területen. Örömmel végzem a lelkipásztori szolgálatot, nagy ajándék számomra a gyülekezeti közösség.

Illés Dávid főjegyzőjelölt, a Budapest-Déli Református Egyházmegye esperese
1964-ben születtem Budapesten. Édesapám, Illés Lajos Kossuth-díjas zeneszerző, édesanyám, Makkai Lilla református lelkész. Négy felnőtt gyermekem van. A Debreceni Református Gimnáziumban érettségiztem, ott ismertem meg Isten szeretetét és kaptam elhívást a lelkészi szolgálatra. A Budapesti Theologiai Akadémián végeztem, tanultam Skóciában, a KRE-en, és a SOTE Mentálhigiéné Intézetében. Szolgáltam Lábatlanon, a Budapest-Szabadság téri gyülekezetben, Bugyi község gyülekezetében és Budafokon. 2001-ben választott meg a budai gyülekezet lelkészének, ahol azóta is nagy örömmel szolgálok. Isten akaratát keresve tudatosan kezdtük kiépíteni a szolgálati ágakat, az evangelizáció lehetőségeit, a diakóniai hálót, a gyülekezeti tagok tanításának alkalmait. Mára már több mint 30 közösségi csoport találkozik rendszeresen a gyülekezetben. 2009 óta a Budapest-Déli Református Egyházmegye esperese, valamint a zsinati Missziói Bizottság tagja vagyok. Megtisztelőnek tartom és köszönöm a főjegyzői tisztségre való jelölésekben megmutatkozott bizalmat. Megválasztásom esetén eddigi esperesi tapasztalataimmal és lelkesedésemmel szeretnék másokkal közösen egy olyan egyházat építeni, ahol őszintén lehet beszélni a nehézségekről, ahol nem kell félni a hatalomtól, ahol a vezetésben is helye van a lelkiségnek, és ahol a lelkészek munkáját sok területen segítik és áldozathozatalaikat elismerik, megbecsülik.

Bán Béla esperesjelölt, a Bajai Református Egyházközség lelkipásztora
1962-ben születtem Budapesten. Lelkészcsaládban nőttem föl. A Debreceni Református Kollégiumban, majd a budapesti teológián tanultam. Szolgáltam Alsónémediben majd Hajós-Császártöltés-Nemesnádudvar Társegyházközségekben. 1990 óta szolgálok Baján. Feleségemmel három gyermeket nevelünk. 2014 januárjától egyházmegyénk főjegyzője vagyok. Hegedűs Béla esperes úr halála óta az átmeneti időszakban az egyházmegye lelkészi vezetője lettem. Azt tapasztalom, hogy szórványosodó egyházzá lettünk, fogyófélben vagyunk. Ami tőlünk telik, meg kell tenni, hogy ez a tendencia ne folytatódjék tovább! Az egyház lételeme Isten igéjének a hirdetése. Reformátori elveink szerint a Lélek erejéből ez adja a megújulást. Ez minden egyházközség lelkészének, presbitériumának megbízatása. Az esperes kötelessége ennek az alapvető küldetésnek a szolgálata és segítése. Fontosnak tartom, hogy a gyülekezetek megértsék: ha jövőt szeretnének maguknak, akkor még elkötelezettebb vállalásra van szükség. Gyülekezeteink túlnyomó többsége még nem jutott el az áldozathozatal felső határáig. Márpedig létszámukban egyre kisebb közösségeknek szükségszerűen több anyagi terhet kell vállalnia, hogy megőrizhessék önrendelkezésüket. Az esperes kötelessége, hogy a békességes kapcsolatokat munkálja, tegyen meg érte mindent, adott esetben a viták mederben tartását is.

Pintér Gyula esperesjelölt, a Kunszentmiklósi Református Egyházközség lelkipásztora
Az Istennel való kapcsolatot ki-ki a maga módján éli meg. De az, hogy van-e kapcsolat, nagyon is közügy, mert ebben van az egyház és a nemzet megtartó ereje. Hosszas imaharc után fogadtuk el a kunszentmiklósi gyülekezet hívását 2000-ben. Baksay Sándor és Wargha Tamás szellemi örökségét megbecsülve, híven ápoljuk a kun hagyományokat az összetartó, szeretetteljes gyülekezetben, lelkes szolgáló közösséggel.  Isten folyamatosan hozta elénk a teendőket: majd’ minden épületünk felújítását, az idén 25 éve visszavett iskolánk református arculatának kialakítását, amely a hagyományos református keresztyén és nemzeti értékrendre épül.  Mindezt kiváló munkatársi gárdával végezhetjük. Rendszeresen szerveztünk hit- és magyarságtudat-építő, kulturális előadásokat és rendezvényeket, koncerteket. Magamról: ’57-ben születtem Kisorosziban, 83-ban házasodtunk össze feleségemmel, Ritával. Két gyermekünk született, Kincső és Botond. Lányunk eddig két unokával örvendeztetett meg. Korábban számos egyházi tisztséget viseltem, ebben a ciklusban a választási bizottság vezetője vagyok. Hegedűs Béla esperes úr váratlan elmenetele rádöbbentett, hogy újra ki kell vennem a részem a közösségi munkából. Az esperesi tisztség egykori neve senior volt, ami öregebbet jelent. Az idősebb testvérnek irányt kell mutatnia, tanácsolni, felügyelni, amit az esperesi szolgálat is magába foglal.