Lelki edzettség a hittanoktatásban

Baráti ölelések, szakmai beszélgetések, keresztyén légkör fogadta a lelkipásztorokat, hittanoktatókat és vallástanárokat a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájában április 20-án. Hetvenen vettek részt a Dunamelléki Református Egyházkerület Katechetikai Támogató Szolgálatának tavaszi találkozóján és szakmai napján, melyhez a szakmai hátteret a Református Pedagógiai Intézet biztosította.

A nyitó áhítaton Wébel Zsolt, a Baranyai Református Egyházmegye esperese Pál efézusiakhoz írott levele 6. fejezetének 16. verse alapján hirdetett Igét. „A sötétség fejedelme folyamatosan támadja az Úr szolgálatában állókat, de nem kell elvéreznünk ebben a harcban. A harcban Isten lelki védőeszközt kínál: a hit pajzsát. A biztos győzelmet Krisztus kereszthalála és feltámadása garantálja.”

Lelki alap
A helyszínt biztosító intézmény képviseletében Kádár Péter, a Pécsi Református Kollégium főigazgatója köszöntötte a résztvevőket. Többek között egy nemzetközi kutatás eredményéről beszélt, amely szerint a távol-keleti országokban a leghatékonyabb az oktatás. A kutatók szerint ez a tekintélytiszteletre, a közösségi szellemre és arra vezethető vissza, hogy a diákokat ott nem kell fegyelmezni.

„Mi, keresztyén lelkipásztorok, hitoktatók hordozunk egy lelki alapot ehhez. A huszonegyedik század igazolja majd: aki ismeri a tiszteletet, aki megfellebbezhetetlen atyai tekintélyt tud maga mögött, az jó irányba halad. Merjük magasba emelni keresztyén pedagógiai értékeinket! Mi egy megfellebbezhetetlen tekintély szolgálatában állunk, számunkra a tanítvánnyá tétel küldetése parancs” – fogalmazott beszédében a főigazgató.  

Lenkeyné Teleki Mária, a Dunamelléki Református Egyházkerületi Katechetikai Támogató Szolgálatának vezetője, a szakmai nap főszervezője elmondta: a hittanoktatásban részt vevő gyerekek köre igen sokszínű. „Az a célunk, hogy minden lelkipásztornak, hittanoktatónak, vallástanárnak és pedagógusnak hasznos és gazdagító legyen a munkájában, szolgálatában ez az alkalom. E mellett nagy erő van a találkozásban. A kerületi Katechetikai Támogató Szolgálat célja, hogy minden tanévben egy lelki és egy szakmai nap elérhető legyen a hittanoktatók számára. Ezen az alkalmon tájékoztatást kaptak az idei év lelkialkalmairól is, melyekre elindult a jelentkezés. Ezeknek a szervezését az Oktatási Szolgálat Hittanoktatási Osztálya végzi a Katechetikai Támogató Szolgálattal együtt.”

A nap folyamán bemutatták a Kerületi Katechetikai Támogató Szolgálat megyei munkatársait az egyházkerület hittanoktatóinak. Lenkeyné Teleki Mária elmondta: fontos, hogy valamennyien ismerjék a Támogató Szolgálat munkáját, hiszen az azért jött létre, hogy jelen legyen számukra, kísérje és támogassa őket szolgálatukban. Így a felelősségteljes szolgálat örömeit és terheit hordozó hittanoktatók is érezhetik: van emberük.

Krisztus mint biztos pont
Mi segíthet a talpon maradásban és a talpra állásban a kihívások közepette, Isten megtartó ereje mellett? Mi segíthet megerősödni a mindennapokban? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ Szászi Andrea, a Református Pedagógiai Intézet katechetikai igazgatóhelyettese a Reziliens gondolkodásmód és a reziliencia szerepe a pedagógiában és a hittanoktatásban című előadásában. Interaktív, a hittanórákon is alkalmazható gyakorlati feladatokat mutatott be a szakember, amelyek elősegítik a diákok a rugalmas lelki ellenálló-képességének fejlesztését.

Szászi Andrea arra is felhívta a figyelmet, hogy ehhez elengedhetetlen a pedagógus lelki edzettsége. „Krisztus biztos pont, de az életünk tele van változásokkal. Mindig jön valami új, váratlan, szokatlan. Hogyan lehet felkészülni a kihívásokra? A reziliens hozzáállással. Mit jelent a reziliencia? Amikor egy negatív történésből valami jó származik. A talpra állás, a váratlan akadályokkal való megbirkózás művészete. Ez a képesség fejleszthető.” A szakember kiemelte, a rugalmas lelki ellenálló-képességű emberek jobban teljesítenek. „Naponta nézünk szembe kihívásokkal: szolgálatok, hittanórák, adminisztratív feladatok, otthoni teendők, elvárások. A növekedés és a tanulás Krisztussal és Krisztusban történik.” A reziliens gondolkodásmód kialakítását segíti az empátia, az érzelmi tudatosság fejlesztése, a támogató közösség és kapcsolatok, valamint a tudatos személyiségfejlődés.

Délután a Gyógypedagógiai érintettségű tanulók a hittanórán című előadásban szó volt a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel élő, a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges tanulókról is, mint akik különleges bánásmódot igényelnek. A szakember kiemelte azokat a tulajdonságokat, amelyek a legfontosabbak a velük való foglalkozásban: türelem, határozottság, nyugalom, kreativitás, következetesség. Arra a kérdésre, hogy ki tanít sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel élő diákot, a teremben ülők mintegy kilencven százaléka feltette a kezét. A helyzet tehát mindenki számára egyértelmű: nagy jelentősége van annak, hogy minél hatékonyabb és szélesebb eszköztárral tudjanak dolgozni ezekkel a diákokkal a hittanoktatók. Gyakorlati feladatokat, kreatív megoldásokat mutatott a szakember a különböző nehézséggel küzdő gyermekek oktatásához.

Lelki támasz a hittanórán
Saját tapasztalataikról megkérdeztük a Dunamelléken szolgálatot tevő hittanoktatókat is.

Tóth Emese tizenkét éve a Budai Református Egyházközség hittanoktatója, a Budapest-Déli Református Egyházmegye katechetikai munkacsoportjának vezetője, valamint a kerületi Katechetikai Támogató Szolgálat külső munkatársa. Jelenleg két római katolikus iskolában tanít. „Az előadó személye és a téma miatt jöttem el a mai konferenciára. Az én hittancsoportomban is van gyógypedagógiailag érintett gyermek, ezért szeretném magam fejleszteni ebben a témában. Hittanoktatóként és keresztyén emberként úgy gondolom, hogy különösen fontos lelkileg támogatni azokat a gyerekeket, akik valamilyen nehézséggel küzdenek. Ott a helyünk mellettük, hogy Isten tanításait és gyógyító erejét közvetíthessük nekik. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezekhez a gyerekekhez is eljuthasson Isten Igéje. Kifejezetten figyeltem, amikor az SNI-s gyermekek gondolkodásmódjáról volt szó, hogy mi vezeti őket ahhoz a viselkedéshez, amit az órán tapasztalunk: mi áll annak a hátterében, amikor azt látjuk, hogy dekoncentráltak, rosszcsontok. Egy ilyen szakmai nap a találkozásra is jó lehetőség, jobban megismerhetjük egymást.” 

Bóka Lehel Álmos, a Baranyai Református Egyházmegye hittanoktatási referense két általános iskolában és óvodában tanít hittant. „Nekem jó lehetőség ez a nap a megyei hittanoktatókkal találkozni, ismerkedni, amire egyébként ritkán jut alkalom. Gondolatébresztőnek találtam az első előadást, hozzám közel állnak az önismerettel és a mentálhigiéniával kapcsolatos témák. Mindenkinek jó tisztában lennie a saját érzelmeivel, a napi konfliktusok feldolgozásának gyakorlati lehetőségeivel.

Hasznos volt a délutáni előadás is, mert egyre több gyermek küzd valamilyen nehézséggel. Egyik évről a másikra húsz százalékkal nő az SNI-s diákok száma azokban az iskolákban, ahol dolgozom. Élményszerű megközelítéssel tartom a hittanórákat. Az előadás is megerősített abban, hogy ez a jó irány. Hasznos szakmai segédanyagokat és ötleteket kaptam ma, amelyeket jól tudok majd alkalmazni a munkám során. A játékos tanulást eddig is használtam, ezt az eszköztárat tudtam ma bővíteni.”

Képek: Ruprech Judit

Galériánk lentebb nyílik (bármelyik képre kattintva).

Katechetikai konferencia, Pécs